สิ่งที่ชาวแก๊งเกมสล็อตต้องเตรียมเพื่อลดหย่อนภาษีปี 2565


เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตเตรียมตัวสำหรับภาษีปี 2565 แล้วหรือยัง เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตวางแผนไว้ว่าอย่างไรบ้าง แล้วเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตศึกษารายการลดหย่อนแล้วหรือยัง ถ้ายัง ตามแอดมิน@winsureมาดูได้เลย

กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

1. ลดหย่อนผู้มีเงินได้และคู่สมรส

ตัวผู้ยื่นเองมีสิทธิได้ค่าลดหย่อน 60,000 บาท และคู่สมรสที่อยู่ด้วยกันในปีภาษีนั้น และเป็นผู้ไม่มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษี ก็ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนอีก 60,000 บาท แต่กำหนดจำนวนคู่สมรสได้ 1 คนเท่านั้น

2. ลดหย่อนบุตร

บุตรที่เกิดก่อนปี 2561 ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาท ส่วนบุตรที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ 60,000 บาท

3. อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา

การลดหย่อนภาษีปี 2565 หากบิดามารดาอายุ 60 ปี ขึ้นไป ไม่มีรายได้ที่ต้องยื่นเสียภาษี ก็นำเลขบัตรประชาชนของท่านมากรอกลดหย่อนภาษีได้ ใช้ชื่อสกุลของบิดามารดาคู่สมรสก็ได้ลดหย่อนถึงคนละ 30,000 บาท

4. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

หากทำประกันสุขภาพให้กับบิดามารดาไว้ นำใบรับรองการจ่ายเบี้ยประกันมายื่นเป็นหลักฐานลดหย่อนภาษี ได้ 15,000 บาทต่อคน

5. อุปการะเลี้ยงดูคนพิการ หรือคนทุพพลภาพ

การลดหย่อนภาษีด้วยการใช้เลขบัตรประชาชนของบุคคลพิการ หรือทุพพลภาพนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่หรือศาลให้ได้รับบัตรคนพิการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ค่าลดหย่อน 60,000 บาท ต่อคน

กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อนยกเว้นด้านการออมและการลงทุน

1. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง เมื่อรวมกับ เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ไม่เกิน 500,000 บาท

2. เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.)

ข้อ 1-3 รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

3. เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

ข้อ 1-3 รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

4. เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน (กรณีนำมารวมคำนวณภาษี)

หากถูกเลิกจ้าง หรือให้ออกในปีภาษีนั้นและได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย จำนวนเงินที่เกิน 300,000 บาทขึ้นไปจะถูกนำมารวมกับการคิดภาษี

5. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลดหย่อนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 13,200 บาท และเมื่อรวมกับ ข้อ 1-3, RMF และประกันชีวิตแบบบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท

6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เนื่องจากยอดส่งสูงสุด 750 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน จะเท่ากับ 9,000 บาท จำนวนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่ได้รับการลดหย่อนสูงสุดคือ 9,000 บาท

7. เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป

เบี้ยประกันชีวิตทั่วไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท หากทำให้คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ด้วย นำมาลดหย่อนได้อีก 10,000 บาท

8. เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง

เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ลดหย่อนตามจริงไม่เกิน 25,000 บาท เมื่อรวมกับประกันชีวิตแบบทั่วไปแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

9. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับ ข้อ 1-3, RMF และประกันชีวิตแบบบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

10. ค่าซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

การลดหย่อนภาษี 2565 จากค่าซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ลดหย่อนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30% และเมื่อรวมกับข้อ 1-3 แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

11. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ใช้ลดหย่อนภาษี 2565 ได้ตามจริง ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อรวมกับ ข้อ 1- , RMF, กอช. และเบี้ยประกันแบบบำนาญ รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

12. เงินลงทุนในหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนเพื่อจัดตั้ง หรือเพิ่มทุนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และได้จดแจ้งการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

เพื่อส่งเสริมรัฐวิสาหกิจชุมชน รายได้ส่วนนี้ใช้ลดหย่อนภาษี 2565 ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อนยกเว้น จากทรัพย์สินและมาตรการนโยบายรัฐ

1. ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย

ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย ใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท

2. เงินบริจาคพรรคการเมือง

เงินบริจาคพรรคการเมือง ใช้ลดหย่อนภาษี 2565 ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาท

3. ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร

ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร ใช้ลดหย่อนภาษี 2565 รวมกันไม่เกิน 60,000 บาท

4. ช้อปดีมีคืน

เก็บใบกำกับภาษีที่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30,000 บาท

กลุ่มที่ 4 เงินบริจาค

1. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา สถานพยาบาล สภากาชาด และอื่นๆ

เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา สถานพยาบาล สภากาชาด และอื่นๆ ใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดบริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนต่างๆ การบริจาคนี้ต้องได้รับเอกสารใบอนุโมทนาจากหน่วยงานด้วย

2. เงินบริจาค

เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน การบริจาคนี้ต้องได้รับเอกสารใบอนุโมทนาจากหน่วยงานด้วย

สำหรับเพื่อนๆ ที่ศึกษาเรื่องการลดหย่อนภาษีแล้ว ก็อย่าลืมเข้ามาเพิ่มรายได้โดยการเข้ามาเล่นเกมสล็อตกับแอดมิน@winsureด้วยน๊า โดยการทักมาที่ไลน์แอด@winsure นะคะ